پرتال انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان
خوش آمدید
درباره انجمن
قبل
بعدی

فرم ها و قراردادها

جهت مشاهده و دانلود فرم ها و قراردادها ، شرایط پیمان ، صورتجلسه ها و .... کلیک کنید.

مشاهده

اعضای انجمن


اسامی اعضای انجمن


دانلود اسامی

مباحث مقررات ملی ساختمان ، قوانین و بخشنامه ها

جهت مشاهده و دانلود فایل مقررات ملی ساختمان ، قوانین و بخشنامه هاکلیک کنید
مشاهده

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 131 ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در اﺟﺮای آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ؛ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان که در  این اساسنامه به اختصار «اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .

ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ : ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ استان خوزستان و محل استقرار دفتر مرکزی آن در استان خوزستان شهرستان اهواز می باشد

مکاتبه انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان در خصوص تغییر کد اینتاکد مجریان ذیصلاح خوزستان

با سلام و احترام بدینوسیله جهت تسهیل در تغییر اینتاکد از نظارت به مجری ذیصلاح و یا بالعکس، پیشنهاد می گردد ، طی مکاتبه ای با سازمان امور مالیاتی خوزستان و بر اساس درخواست مهندسان و ارائه تصویر پروانه سازندگان

ادامه مطلب »

فراخوان انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان در خصوص شناسایی مهندسان دارای پروانه اشتغال با صلاحیت اجرا و ایجاد بانک اطلاعاتی جهت متقاضیان سرپرست کارگاه در سطح استان خوزستان

بدینوسیله از کلیه مهندسان عمران و معماری دارای پروانه صلاحیت اجرا که تمایل به فعالیت بصورت سرپرست کارگاه در پروژه های مجریان ذیصلاح در شهرستان های استان خوزستان را دارند دعوت به اعلام آمادگی همکاری بعمل می آید که با

انعقاد تفاهم‌نامه انجام خدمات مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح

قابل توجه مجریان گرامی عضو انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان به اطلاع اعضای محترم می رساند با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه انجام خدمات مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح ، به جهت انجام خدمات مالیاتی افراد حقیقی مجری عضو انجمن