قابل توجه اعضای گرامی انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان

بدینوسیله به پاس گرامیداشت روز مهندس و حلول ماه مبارک رمضان از اعضای گرامی انجمن صنفی که تمایل به حضور جهت صرف افطار در برنامه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ را دارند دعوت به عمل می آید که حضورا جهت ثبت نام و دریافت دعوتنامه نهایتا تا تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ به دفتر انجمن صنفی مراجعه نمایند .
با توجه به محدودیتهای تعداد نفرات سالن ،ثبت نام براساس اولویت خواهد بود .

روابط عمومی انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان