احتراماً، همانگونه که مستحضر هستید، وفق بند 7-1 از ردیف 7-1-1 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار می‌دارد ” مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌های اجرائی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و…… یا وجود نقص در آنها، از جمله وظایف و مسئولیت‌های مجریان ساختمان می‌باشد که می‌باید به طراح و صاحبکار جهت اطلاع و رفع اشکالات اعلام گردد ”
از آنجائیکه مشاهده گردیده که در کارتابل مهندسان متاسفانه بعضاً نقشه‌های pdfاولیه فاقد مهر قرمز و یا نقشه‌های ناقص بارگذاری می‌شوند که به تبع آن سبب ایجاد مشکلاتی برای مجریان و نیز صاحبکاران گردیده است .
لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن جلوگیری از بارگذاری نقشه‌های دارای اشکال و فاقد مهر قرمز نسبت به بارگذاری نقشه‌های کامل و دارای مهر قرمز در کارتابل مجریان اقدام نمایند تا حتی الامکان بررسی نقشه‌های تائید شده نهائی توسط مجری وفق بندهای فوق الذکر میسر و از مشکلات و طرح دعوی احتمالی طرفین خصوصاً صاحبکار جلوگیری بعمل آید.