پرتال انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان
خوش آمدید
درباره انجمن
قبل
بعدی

فرم ها و قراردادها

جهت مشاهده و دانلود فرم ها و قراردادها ، شرایط پیمان ، صورتجلسه ها و .... کلیک کنید.

مشاهده

اعضای انجمن


اسامی اعضای انجمن


دانلود اسامی

مباحث مقررات ملی ساختمان ، قوانین و بخشنامه ها

جهت مشاهده و دانلود فایل مقررات ملی ساختمان ، قوانین و بخشنامه هاکلیک کنید
مشاهده

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 131 ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در اﺟﺮای آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ؛ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان که در  این اساسنامه به اختصار «اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .

ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ : ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ استان خوزستان و محل استقرار دفتر مرکزی آن در استان خوزستان شهرستان اهواز می باشد

آگهی نوبت اول برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان

بدینوسیله به اطلاع اعضای گرامی انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان می رساند که مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی مذکور در روز چهارشنبه مورخ 04/11/1402 ساعت 10 صبح در محل اهواز کیانپارس خیابان موحدین غربی ساختمان

ادامه مطلب »

آگهی نوبت اول برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان

بدینوسیله به اطلاع اعضای گرامی انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان می رساند که مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور در روز چهارشنبه مورخ 04/11/1402 ساعت 11 صبح در محل اهواز کیانپارس خیابان موحدین غربی ساختمان نظام

ادامه مطلب »

آیین تجلیل از بازرسان صنفی انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان

در این جلسه که مورخ ششم دی ۱۴۰۲ در ساختمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان برگزار شد ، از زحمات بازرسان صنفی با اهدای کفش و کلاه ایمنی تقدیر گردید. همچنین در این جلسه ریاست انجمن آقای مهندس صادقی جهت حضور

ادامه مطلب »